Regulamin:

1.Definicje

Administrator - P.H.U. Maciej Kisielewski z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej, 63-000 Środa Wielkopolska, ul. Wiosny Ludów 10.

Serwis Okazjesroda.pl - prowadzony przez Administratora serwis, utrzymywany w domenie okazjesroda.pl, w ramach której publikowane są ogłoszenia, informacje o firmach a także wysyłane maile i sms do Użytkowników oraz realizowane usługi newslettera.

Okazja - wygenerowana i wysłana na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej (email) oraz udostępniana Użytkownikowi w ramach jego konta informacja stanowiąca potwierdzenie nabycia towaru/usługi na warunkach określonych w treści tej Okazji, zawierająca unikalny kod.

Użytkownik - osoba zarejestrowana w Serwisie Okazjesroda.pl.

Oferta - zamieszczana odpłatnie przez Użytkownika informacja dotycząca działań promocyjnych, marketingowych i innych treści zgodnych z Regulaminem.

Konto - prowadzone dla Użytkownika przez Administratora pod unikalną nazwą (login) konto, będące zbiorem zasobów, w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach Serwisu Okazjesroda.pl.

Regulamin - niniejszy Regulamin Serwisu Okazjesroda.pl

2.Postanowienia ogólne

2.1 Osoba korzystająca z konta zobowiązuje się zapoznać z treścią Regulaminu i jego załączników przed skorzystaniem z Serwisu Okazjesroda.pl, równocześnie korzystanie z Serwisu Okazjesroda.pl oznacza akceptację warunków określonych w Regulaminie.

2.2 Serwis Okazjesroda.pl nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w działaniu Serwisu Okazjesroda.pl, oraz wszelkiego rodzaju straty i szkody wynikające z nieprawidłowego funkcjonowania systemu.

2.3 Administrator Serwisu Okazjesroda.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie.

2.4 Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji uzyskanych za pomocą Serwisu Okazjesroda.pl, w szczególności za konsekwencje decyzji podjętych przez Użytkownika na ich podstawie.

3.Rejestracja i utrzymywanie konta przez użytkowników portalu

3.1 W celu pełnego korzystania ze wszystkich usług Serwisu Okazjesroda.pl osoba fizyczna powinna utworzyć Konto.

3.2 Aby założyć Konto, należy wypełnić formularz dostępny w Serwisie Okazjesroda.pl, w tym określić hasło do Konta, zaakceptować Regulamin i wybrać odpowiednią opcję potwierdzającą chęć założenia Konta (zarejestruj).

3.3 Dokonując Rejestracji, Użytkownik oświadcza, że podane przez niego dane osobowe są prawdziwe.

3.4 Otrzymanie wiadomości od Administratora, równoznaczne jest z utworzeniem Konta. Utworzenie Konta oznacza zawarcie umowy na świadczenie usług elektronicznych, na zasadach określonych w Regulaminie.

3.5 Dostęp do Konta Klient uzyskuje po zalogowaniu (tj. podaniu adresu e-mail oraz hasła).

3.6 Na podany przez Użytkownika adres e-mail przesyłane będą, w związku z prowadzeniem Konta, wiadomości systemowe. Zakładając Konto Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie wiadomości zawierających oferty Serwisu Okazjesroda.pl (newsletter). Po zalogowaniu Użytkownik może w każdej chwili zdecydować o subskrypcji newslettera, oraz innych przesyłanych wiadomości.

3.7 Klient w terminie 10 dni od zawarcia umowy, o której mowa w art. 3.4 może od niej odstąpić bez podania przyczyn poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formie elektronicznej lub na piśmie (do zachowania terminu wystarczy wysłanie pisma przed jego upływem). Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Użytkownikowi, jeżeli skorzystał już z usług Serwisu Okazjesroda.pl. Niezależnie od powyższego Użytkownik może w każdym czasie usunąć Konto i tym samym rozwiązać umowę z Administratorem poprzez wybór odpowiedniej opcji dostępnej po zalogowaniu się na swoje Konto.

3.8 W przypadku naruszenia Regulaminu przez Użytkownika Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia jego Konta, rozwiązując jednocześnie z Użytkownikiem umowę.

4.Prawa własności intelektualnej

4.1 Wszelkie prawa własności intelektualnej (w tym wszystkie prawa autorskie, patenty, znaki towarowe, znaki usługowe, nazwy handlowe, wzory przemysłowe - zarejestrowane czy nie) do Serwisu Okazjesroda.pl (z zastrzeżeniem postanowień punktu 4.4 poniżej), treści informacyjnych znajdujących się w Serwisie Okazjesroda.pl, wszelkich prowadzonych przez nas baz danych, wszystkich znajdujących się na niej tekstów i grafiki, oprogramowania, zdjęć, filmów, muzyki, dźwięku oraz ich wyboru i układu, jak również wszystkich kompilacji oprogramowania, oryginalnego kodu źródłowego i oprogramowania (obejmującego aplety i skrypty) - pozostaną naszą własnością (lub własnością naszych licencjodawców). Wszystkie prawa są zastrzeżone.

4.2 Żadnego z materiałów wymienionych w powyższym punkcie 4.1 nie można kopiować ani ponownie dystrybuować lub ponownie publikować, pobierać, wyświetlać, zamieszczać ani przesyłać w jakiejkolwiek postaci ani w jakikolwiek sposób, sprzedawać, wypożyczać lub udzielać nań sublicencji, wykorzystywać w celu stworzenia opracowań ani w żaden sposób eksploatować bez naszej uprzedniej wyraźnej zgody udzielonej na piśmie. Jednakże mogą Państwo uzyskać i wyświetlać treść Serwisu Okazjesroda.pl na ekranie komputera, przechowywać takie treści w formie elektronicznej na dysku (jednak nie na serwerze lub innym urządzeniu służącym do przechowywania danych podłączonym do sieci) lub wydrukować te treści w jednym egzemplarzu na własny niekomercyjny użytek, pod warunkiem, że wszelkie informacje o prawach autorskich lub prawach własności pozostaną nienaruszone. Bez naszej zgody nie mogą Państwo w inny sposób powielać, modyfikować, kopiować ani dystrybuować lub wykorzystywać w celach komercyjnych żadnych materiałów lub treści znajdujących się w Serwisie Okazjesroda.pl.

4.3 Nazwy „Okazje Środa”; „okazjesroda”, oraz logo Serwisu Okazjesroda.pl należą do Administratora. Nazwy produktów oraz firmy wymienione na Witrynie stanowią znaki towarowe należące do ich właścicieli.

4.4 Tytuł prawny, prawa własności oraz prawa własności intelektualnej do treści, do których uzyskiwany jest dostęp przy korzystaniu z Serwisu Okazjesroda.pl, należą do właściciela tychże treści lub Użytkownika i mogą podlegać ochronie na podstawie właściwych przepisów dotyczących praw autorskich lub innych przepisów prawa. Niniejsza Umowa nie przyznaje Państwu żadnych praw do tych treści.

4.5 Wszelkie materiały, które Państwo wysłali, zamieścili lub przekazali w celu umieszczenia w Serwisie Okazjesroda.pl , zostaną uznane za niepoufne i niepodlegające ochronie prawnej, z zastrzeżeniem naszych obowiązków wynikających z przepisów prawa dotyczących ochrony danych. Jeżeli z jakiejkolwiek przyczyny którakolwiek z części tego stwierdzenia jest nieważna na podstawie przepisów prawa, wówczas w odniesieniu do wszelkich materiałów przekazanych nam przez Państwa z dowolnego źródła (tj. pocztą elektroniczną, za pośrednictwem Witryny lub w inny sposób) przyznają nam Państwo bezpłatne, bezterminowe, nieodwołalne, niewyłączne prawo do korzystania z nich, kopiowania, modyfikowania ich.

5.Zamieszczanie ogłoszeń

5.1 Treść ogłoszenia ma charakter informacyjny, oraz musi być zgodna z powszechnymi normami etycznymi, kulturowymi i nie zakłócać pracy strony.

5.2 Serwis Okazjesroda.pl nie bierze udziału w transakcjach między ogłoszeniodawcą a ogłoszeniobiorcą. Oznacza to, że wszelkie spory pomiędzy ogłoszeniodawcą i ogłoszeniobiorcą rozstrzygane są przez nich samych bez udziału Administratora.

5.3 Serwis Okazjesroda.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń, w szczególności za zamieszczone przez Użytkowników dane.

5.4 Serwis Okazjesroda.pl zastrzega sobie prawo do: - braku akceptacji ogłoszeń, które łamią Regulamin - usuwania ogłoszeń bez uzasadnienia

6.Zamieszczanie firm

6.1 Treść wpisu w kategorii FIRMY/USŁUGI ma charakter informacyjny, oraz musi być zgodna z powszechnymi normami etycznymi i kulturowymi.

6.2 Serwis Okazjesroda.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń, w szczególności za zamieszczone przez Użytkowników dane.

6.3 Umieszczając wpis w kategorii FIRMY/USŁUGI Użytkownik zobowiązuje się do podania prawdziwych danych.

6.4 Umieszczając wpis w kategorii FIRMY/USŁUGI Użytkownik zgadza się na przechowywanie danych zawartych we wpisie zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883).

6.5 Serwis Okazjesroda.pl zastrzega sobie prawo do:
- braku akceptacji wpisów, które łamią Regulamin
- wysłania upomnienia w razie łamania Regulaminu, a w razie bierności w ciągu 7 dni usunięcia wpisu

7.Zamieszczanie ofert

7.1 Treść wpisu zamieszczonego w kategorii OFERTY ma charakter informacyjny, oraz musi być zgodna z powszechnymi normami etycznymi, kulturowymi i nie zakłócać pracy strony.

7.2 Serwis Okazjesroda.pl nie bierze odpowiedzialności za dotrzymanie warunków określonych w treści wpisów. Oznacza to, że wszelkie spory pomiędzy Użytkownikami rozstrzygane są przez nich samych bez udziału Administratora, z wyjątkiem sytuacji szczególnych wynikających bezpośrednio z błędów popełnionych przez Administratora.

7.3 Serwis Okazjesroda.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść wpisów, w szczególności za zamieszczone przez Użytkowników dane.

7.4 Serwis Okazjesroda.pl zastrzega sobie prawo do: - braku akceptacji wpisów, które łamią Regulamin, lub za które nie została uiszczona odpowiednia opłata
- usuwania wpisów w terminie ustalonym w umowie
- wysyłania upomnienia w razie łamania Regulaminu, a w razie bierności w ciągu 24h natychmiastowego usunięcia wpisu

8.Zamieszczanie Okazji

8.1 Treść wpisu zamieszczonego w kategorii OKAZJE ma charakter informacyjny, oraz musi być zgodna z powszechnymi normami etycznymi, kulturowymi i nie zakłócać pracy strony.

8.2 Serwis Okazjesroda.pl nie bierze odpowiedzialności za wypełnienie umowy między Użytkownikiem umieszczającym wpis a Użytkownikiem korzystającym z tego wpisu. Oznacza to, że wszelkie spory pomiędzy Użytkownikami rozstrzygane są przez nich samych bez udziału Administratora, z wyjątkiem sytuacji szczególnych wynikających bezpośrednio z błędów popełnionych przez Administratora.

8.3 Serwis Okazjesroda.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść wpisów, w szczególności za zamieszczone przez Użytkowników dane.

8.4 Serwis Okazjesroda.pl zastrzega sobie prawo do:
- braku akceptacji wpisów, które łamią Regulamin, lub za które nie została uiszczona odpowiednia opłata
- usuwania wpisów w terminie ustalonym w umowie
- wysyłania upomnienia w razie łamania Regulaminu, a w razie bierności w ciągu 24h natychmiastowego usunięcia wpisu

9.Zasady odpowiedzialności

9.1 Administrator obsługuje Serwis Okazjesroda.pl i ponosi odpowiedzialność za jego należyte funkcjonowanie.

9.2 Operator zapewnia, że zawarty w Okazji kod jest wygenerowany na podstawie wpisu Użytkownika wystawiającego wpis zgodnie ze zleceniem udzielonym przez tego Użytkownika i gwarantuje, że kod ten zostanie przekazany również Użytkownikowi wystawiającemu oraz będzie stanowił podstawę do realizacji Okazji.

9.3 Administrator nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte wykonanie przez Użytkownika wystawiającego wpis świadczenia objętego Okazją bądź niewykonanie tego świadczenia z innych przyczyn, niż bezpośredni błąd Administratora. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za następstwa działań podjętych przez Użytkownika wystawiającego wpis oraz osoby trzecie, a stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakość, bezpieczeństwo lub legalność oferowanych towarów bądź usług, a także prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Użytkownika wystawiającego wpis.

10. Linki do i z innych witryn

10.1 W przypadku, gdy na Serwisie Okazjesroda.pl znajdują się linki do witryn osób trzecich oraz do zasobów dostarczanych przez osoby trzecie, linki te umieszczane są wyłącznie w celach informacyjnych . Serwis Okazjesroda.pl nie ma żadnej kontroli nad nimi i nie przyjmuje za nie żadnej odpowiedzialności, jak również nie przyjmuje odpowiedzialności za ewentualne straty lub szkody wynikające z korzystania z nich przez Państwa. Wejście na którąkolwiek z tych witryn uczynią Państwo na własne ryzyko.

11.Postanowienia końcowe

11.1 Administrator chroni dane Klientów zgodnie z polityką prywatności określoną w załączniku do Regulaminu.

11.2 Regulamin dostępny jest w Serwisie Okazjesroda.pl. Na żądanie Użytkownika Regulamin przesyłany jest drogą poczty elektronicznej.

11.3 O zmianie Regulaminu Administrator poinformuje poprzez zmieszczenie informacji na stronie Serwisu Okazjesroda.pl oraz jednoczesne jej przesłanie na adres e-mailowy przypisany do Użytkownika. Zmiany wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Administratora.

11.4 Reklamacje, uwagi i zapytania związane z funkcjonowaniem Serwisu OkazjeSroda.pl należy kierować na adres biuro@okazjesroda.pl. Reklamacje będą rozpatrywane przez Administratora niezwłocznie, w miarę możliwość, nie później niż w terminie 30 dni

11.5 O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla całości umowy pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem, której przedmiotem jest świadczenie przez Administratora usług na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie.

Załączniki:

Polityka Prywatności

1. Z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Regulaminu, również załączników do Regulaminu, administratorem danych osobowych Użytkowników, na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.), jest Administrator. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez Administratora w myśl przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w celu świadczenia przez Administratora usług oraz w celach marketingowych związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa Administratora, również Serwisu Okazjesroda.pl, a także świadczeniem usług przez Administratora. W przypadku nie wyrażenia zgody Użytkownik nie będzie otrzymywał informacji marketingowych i handlowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

2. Administrator zapewnia Użytkownikom realizację ich uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Użytkownik ma prawo do wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych.

3. Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Użytkowników mogą być również przekazywane podmiotom trzecim, wskazanym przez Administratora, w tym podmiotom wykonującym na zlecenie Administratora czynności dotyczące realizowanych na rzecz Użytkowników przez Administratora usług w ramach obsługi Serwisu Okazjesroda.pl.

4. Dane osobowe Użytkowników, którzy dokonują płatności on-line za oferowane przez Serwis Okazjesroda.pl usługi są przekazywane spółce Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu (ul. Św. Marcin 73/6, 61-808 Poznań), KRS 0000412357 . Przekazanie dotyczy danych osobowych niezbędnych do zrealizowania płatności przez www.transferuj.pl oraz następuje
- w celu obsługi (zrealizowania) przez www.transferuj.pl. płatności za świadczone usługi,
- niezwłocznie po wyborze przez Użytkownika w Serwisie Okazjesroda.pl sposobu dokonania płatności w formie płatności on-line.

5. Dane osobowe Użytkowników są chronione przez Administratora przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń organizacyjnych, a także zabezpieczeń o charakterze technicznym i programistycznym.